Mar 25, 2010

Reposting Kheer for Shama's Kheer FestivalPal Payasam /  Rice Pudding /  Rice Kheer


 Carrot Payasam / Carrot Kheer


Badam Payasam / Badam Kheer


Semiya Payasam


Chakkapradhaman /  Jackfruit payasam / Jackfruit Kheer


All of these goes to Shama's Kheer Festival Event