Mar 25, 2010

Reposting Kheer for Shama's Kheer Festival



Pal Payasam /  Rice Pudding /  Rice Kheer










 Carrot Payasam / Carrot Kheer










Badam Payasam / Badam Kheer










Semiya Payasam










Chakkapradhaman /  Jackfruit payasam / Jackfruit Kheer






All of these goes to Shama's Kheer Festival Event